Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Profilowanie aplikacji

Klasa profilera wyświetla benchmarki, zapytania, które zostaly uruchomione, oraz dane z tablicy $_POST na dole strony. Te informacje mogą być użyteczne w trakcie tworzenia aplikacji do debugowania i optymalizacji.

Inicjalizowanie klasy

Ważne:  Ta klasa NIE musi być inicjalizowana. Jest ładowana automatycznie przez klasę Output jeśli profilowanie zostanie włączone, jak pokazano poniżej.

Włączanie profilera

Aby włączyć profiler umieść poniższą funkcję w którejkolwiek metodzie swojego kontrolera:

$this->output->enable_profiler(TRUE);

Jeśli profiler jest włączony, zostanie wygenerowany raport, który zostanie umieszczony na dole strony.

Aby wyłączyć profiler można dokonać zapisu:

$this->output->enable_profiler(FALSE);

Ustawianie punktów benchmarku

Aby profiler mógł skompilować i wyświetlić Twoje benchmarki, musisz zaznaczyć punkty pomiaru używając specyficznej składni.

Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj informacje zawarte na stronie opisującej klasę Benchmark.

Włączanie i wyłączanie sekcji profilera

Każda sekcja informacji profilera moze zostać włączona lub wyłączona poprzez ustawienie odpowiedniej zmiennej konfiguracyjnej na wartość TRUE lub FALSE. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz ustawić domyślne zmienne dla całej aplikacji, w pliku konfiguracyjnym application/config/profiler.php.

$config['config']          = FALSE;
$config['queries']         = FALSE;

W swoim kontrolerze, możesz nadpisać domyślne ustawienia i ustawienia z pliku konfiguracyjnego poprzez wywołanie metody set_profiler_sections() klasy Output:

$sections = array(
    'config'  => TRUE,
    'queries' => TRUE
    );

$this->output->set_profiler_sections($sections);

Dostępne sekcje i klucze tablicy potrzebne aby do nich dotrzeć, są opisane w poniższej tabeli.

Klucz Opis Domyślna wartość
benchmarks Czasy benchmarków i całkowity czas wykonywania TRUE
config Zmienne konfiguracyjne CodeIgnitera TRUE
controller_info Nazwa kontrolera i metody, dla żądania TRUE
get Zmienne GET dla żądania TRUE
http_headers Nagłówki HTTP dla żądania TRUE
memory_usage Ilość pamięci zużyta przez bieżące żądanie, w bajtach TRUE
post Zmienne POST dla żądania TRUE
queries Lista wszystkich zapytań do bazy, włączając w to czas ich wykonywania TRUE
uri_string Adres URI żądania TRUE
query_toggle_count Liczba zapytań, po której blok "queries" zostanie automatycznie ukryty. 25